TechnoTestor Kft. Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződő felek: Az ügyfél, mint Megbízó és a TechnoTestor Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti út 82.), mint Megbízott. A Megbízó a bejelentkezés során elfogadja az alábbi feltételeket.

2. A szerződés tárgya: Megbízó számára a tulajdonában lévő, illetve általa üzemeltetett eszközön/berendezésen, a vonatkozó rendeletek által előírt megfelelőség értékelés elvégzése Megbízott által. Megbízott vizsgálati jegyzőkönyvet készít, ill. megfelelőségi tanúsítványt állít ki Megbízó részére, amennyiben a vizsgált eszköz/berendezés megfelel a vonatkozó rendeletben előírt biztonságossági követelményeknek.

3. Megbízott az alábbi tevékenységet végzi el: a vonatkozó rendeletben előírt vizsgálatokat – ideértve az előírt műszaki dokumentumgyűjtemény átvizsgálását is -, melyek során talált hiányosságokat közli a Megbízóval, a kijavításra vonatkozóan határidőben állapodik meg. Ha nincs olyan hiányosság, amely az adott eszköz/berendezés biztonságos üzemeltetését veszélyeztetné, megfelelőségi tanúsítványt állít ki.

4. Megbízó feladatai:

a. Előkészíti a vizsgálandó eszköz/berendezés rendeletben előírt műszaki dokumentációját és korábbi vizsgálati jegyzőkönyveket, megfelelőségi tanúsítványokat (amennyiben van ilyen).

b. Amennyiben a vizsgálat során az eszközt/berendezést szét, vagy össze kell szerelni, esetleg beállítási műveletet kell végezni, ahhoz megfelelő személyzetet biztosít. A vizsgálat és a munka során a munkavédelmi szabályokat betartja. Ha próbaterhelés szükséges, a próbasúlyt biztosítja.

c. Gondoskodik arról, hogy sem a berendezés működtetése, sem az esetleges szerelési, beállítási műveletek idején az eszköz/berendezés közelében nem tartózkodhatnak olyan személyek, akiknek ott nincs feladatuk.

5. Határidő: A Megbízó és a Megbízott helyszíni ellenőrzés időpontjáról személyes egyeztetés során egyeznek meg, de a Megbízottat semmilyen kötelezettség nem terheli, ha nem tudja elvállalni az ellenőrzést a tanúsítvány lejáratának időpontjáig. Az egyeztetést rugalmasan kezeljük, azaz akár az ellenőrzés napján is történhet, ha már megtörtént a hivatalos online bejelentkezés minimum egy nappal az egyeztetés előtt.

6. Fizetési feltételek: A megbízási díj ellenőrzési- és kiszállási díjtételekből tevődik össze, melynek pontos értékét a felek ajánlatban és arra beérkező megrendelésben rögzítik. Az online bejelentkezés az ajánlat elfogadásának minősül, amit az ajánlat legalján kiemelve nagy betűkkel is hangsúlyozunk. A Megbízó által küldött megrendelés szerződéskötésnek minősül. Megbízó a megbízási díjat a korábbiak szerint rögzített módon, a helyszínen készpénzben vagy átutalással egyenlíti ki.

7. A Megbízó tudomásul veszi az alábbiakat:

a. Amennyiben az előírt hiányosságokat nem pótolja, a vizsga sikertelen lesz. Sikertelen vizsga esetén is köteles a ellenőrzési és kiszállási díjat megfizetni.

b. Az előírt szakági vizsgálatok elvégzése kötelező. Azok hiánya, hatályuknak lejárta, illetve korábban más kijelölt szervezet által tanúsított berendezés esetén, a szakági vizsgálatok a TechnoTestor Kft. által kiadott üzemeltetési naplóba való átvezetésének hiánya a megfelelőségi tanúsítvány azonnali hatályvesztését eredményezi.

Ide értendők a következő szakági vizsgálatok:

  • Az érintésvédelmi és szigetelés ellenállás szabványossági felülvizsgálatok
  • Gyártó/karbantartó által végzett felülvizsgálatok, karbantartások, vagy felújítások bejegyzése
  • Roncsolásmentes vizsgálatok: röntgen, vagy ultrahangos repedésvizsgálatok
  • Szemrevételezéses vizsgálatok
  • Favizsgálatok (műszeres, vagy szemrevételezéses)
  • Emelőmotor vizsgálatok
  • További időszakos szakági vizsgálatok jegyzőkönyveinek adatai.

c. Amennyiben az ellenőrzés tervezett idején az időjárás nem megfelelő (villámlás, erős szél vagy csapadék), akkor az ellenőrzés a vizsgáló elhalaszthatja. Ha az ellenőrzést várhatóan 1 órai halasztás után sem tartható meg, a vizsgáló új időpontban egyezik meg a Megbízóval. A kiszállási díjat ebben az esetben is ki kell fizetni.

d. Megbízó az ellenőrzést megelőzően köteles a kijelölt szervezetet tájékoztatni az eszközön/berendezésen végzett minden olyan javításról, átalakításról, amely hatással van annak műszaki, biztonsági állapotára, valamint azt, ha az eszköz/berendezés balesetet okozott, vagy ismeretlen eredetű meghibásodást szenvedett.

e. A kijelölt szervezet a megfelelőségi tanúsítvány teljes hatálya alatt jogosult a szerződés tárgyát képező megfelelőség- értékelési tevékenységhez kiegészítő vizsgálatokat és utóellenőrzéseket végezni.

f. A szerződő felek kötbér kötelezettséget nem írnak ki. A késedelmes bejelentkezésből származó extra költségek a megbízót terhelik.

g. Cégünk a megbízás/bejelentkezés visszautasításának jogát fenntartja.

h. A megbízó tudomásul veszi, hogy a honlapunkon történt megbízás/bejelentkezés megrendelésnek, ezáltal szerződésnek minősül, így a bejelentkezés és helyszíni ellenőrzés megtörténte után történő feladat visszamondás is fizetési kötelezettséggel jár. Cégünk egyszeri nettó 70 000 Ft kiszállási és helyszíni ellenőrzési díjat számláz ki.

i. A szerződő felek a szerződést érintő vitás esetekben a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

j. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a Ptk. 274. § (2) bekezdése alapján magánszemélyként kézfizető kezességet vállal a Megbízott felé a szerződésből eredő bármely és minden fizetési kötelezettségéért.

k. A Megbízó kijelenti és tudomásul veszi, hogy amennyiben a hivatkozott szerződésből eredő bárminemű fizetési kötelezettségének nem vagy nem maradéktalanul tesz eleget, a Megbízott felhívására magánszemélyként valamennyi számla összegét a Megbízott részére teljes egészében (tőke +kamat + behajtási költség) megfizeti.

l. Amennyiben a Megbízott a Megbízóval szemben fennálló számlakövetelése érvényesítése érdekében a Megbízóval szemben pert kíván indítani, előzőleg köteles a Megbízót értesíteni és a teljesítésre felszólítani. Ennek elmulasztása esetén a Megbízó helytállási kötelezettsége a perköltségre és a végrehajtási költségre nem terjed ki.

m. A Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy magánvagyonnal és ingatlannal rendelkezik, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonát képező ingatlant jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem idegeníti el, és nem terheli meg.

n. Helytállási kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a Megbízó a jelen megállapodásban rögzített valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

o. A Megbízott kijelenti, hogy magyarországi bejegyzett gazdasági társaság. A Megbízó kijelenti, hogy cselekvőképes magyar állampolgár, ez alapján a felek szerződéskötési képessége semmilyen korlátozás alá nem esik.